[ !!! ŦḗƈħƁḗƞƈħ ḓǿẇƞŀǿȧḓş !!! ]

Windows 10 Redstone 5

[ !!! Ȧṽȧŀīȧƀŀḗ ƥřǿḓŭƈŧş ƒǿř ŧħīş ƈȧŧḗɠǿřẏ !!! ]
Windows ADK Insider Preview - Build 17763 [[ !!! ĪḒ !!! ]: 1012]
Windows Desktop App Converter Insider Preview - 17763 [[ !!! ĪḒ !!! ]: 1014]
Windows EWDK Insider Preview - Build 17763 [[ !!! ĪḒ !!! ]: 1015]
Windows HLK Insider Preview - Build 17763 [[ !!! ĪḒ !!! ]: 1016]
Windows WDK Insider Preview - Build 17763 [[ !!! ĪḒ !!! ]: 1017]
Windows SDK Insider Preview - Build 17763 [[ !!! ĪḒ !!! ]: 1018]
Windows 10 1809 [[ !!! ĪḒ !!! ]: 1019]
Windows 10 1809 Home China [[ !!! ĪḒ !!! ]: 1020]
Windows 10 Education 1809 [[ !!! ĪḒ !!! ]: 1021]
Windows 10 IoT Core - Build 17763 [[ !!! ĪḒ !!! ]: 1024]
Windows 10 Education 1809 October [[ !!! ĪḒ !!! ]: 1056]
Windows 10 IoT Core - Build 17763 October [[ !!! ĪḒ !!! ]: 1059]
Windows 10 1809 October [[ !!! ĪḒ !!! ]: 1060]
Windows 10 1809 Home China October [[ !!! ĪḒ !!! ]: 1061]
Windows 10 IoT Core - Build 17763_253 [[ !!! ĪḒ !!! ]: 1160]
Windows 10 Education 1809 v2 October [[ !!! ĪḒ !!! ]: 1202]
Windows 10 1809 v2 October [[ !!! ĪḒ !!! ]: 1203]
Windows 10 1809 v2 Home China October [[ !!! ĪḒ !!! ]: 1204]